Zostań Boginią Obiektywu! KONKURS

Modowe edytoriale i sesje zdjęciowe zapewne zapierają Wam czasem dech w piersiach równie mocno jak nam. Być może większość z Was tylko podziwia znad czasopism pracę profesjonalnych modelek, ale my wierzymy, że są wśród naszych Czytelniczek także te, które przed aparatem spisałyby się równie dobrze jak Lara Stone czy Anja Rubik. Potencjalne Boginie Obiektywu - właśnie Was szukamy!

Serwisy Groszki.pl i Lula.pl ogłosiły konkurs, dzięki któremu to Ty możesz stać się bohaterką profesjonalnej modowej sesji zdjęciowej, która zostanie opublikowana na naszych łamach tuż przed Walentynkami. Jeśli uważasz, że aparat kocha Cię z wzajemnością, koniecznie weź udział w naszym projekcie. Spośród nadesłanych zgłoszeń, wybierzemy 3 maile , których autorki zostaną oddane w ręce stylistów, fryzjerów i wizażystów, by stanąć przed obiektywem naszego fotografa. Zdjęcia, które staną się owocem naszej sesji, będą genialnym prezentem walentynkowym dla ukochaneg o - finalistki otrzymają od nas komplet fotografii z sobą w roli głównej!

Jeśli czujesz, że to właśnie na Ciebie czekamy, opisz swoją wymarzoną, idealną sesję zdjęciową, w której chciałabyś wziąć udział (odpowiedź nie powinna być dłuższa niż 1200 znaków). Mamy jeszcze dla Ciebie małe wyzwanie. Do odpowiedzi koniecznie dołącz zdjęcia, które zrobisz sobie, korzystając z tych TYCH wskazówek. Zadbaj o to, by pokazywały Twój prawdziwy potencjał. W zgłoszeniu dodaj informację o swoim wzroście i wymiarach (obwód biustu, talii i bioder), a także dołącz oświadczenie o następującej treści: Oświadczam, że mam ukończone 18 lat. Zapoznałam się z regulaminem i wyrażam zgodę na publikację powstałego w wyniku sesji konkursowej materiału w serwisach należących do AGORA S.A.

Na zgłoszenia czekamy pod adresem naszekonkursy@g.pl do 24 stycznia 2010 roku (niedziela).

Przewidywany dzień realizacji sesji to 4 lutego 2010 (czwartek), jednak zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu na inny.

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs: Bogini Obiektywu" 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU. 1. Organizatorem Konkursu pt. "Bogini obiektywu", zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, NIP: 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym 54.977.535 PLN, kapitał wpłacony: 44.140.500 PLN, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem". 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisów internetowych, prowadzonych przez Organizatora pod adresami URL : www.lula.pl i www.groszki.pl zwanymi dalej Serwisami. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 13 stycznia 2010 do 24 stycznia 2010, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE. 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wykonania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE. 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie do dnia 24 stycznia 2010 do godziny 23:59 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: naszekonkursy@g.pl : a) odpowiedź na zagadnienie konkursowe: "Moja wymarzona sesja zdjęciowa". b) wraz z odpowiedzią należy podać co najmniej: imię, nazwisko lub nick, adres e-mail, adres zamieszkania oraz załączyć fotografię przedstawiającą twarz i sylwetkę Uczestnika Konkursu. 2. Jeden Uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną wiadomość e-mail zawierającą jedną odpowiedź, o której mowa w ustępie 1 pkt a) powyżej, bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną wiadomość e-mail zawierającą wypowiedzi konkursowe, za wiadomość e-mail zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza wiadomość e-mail zapisana na serwerze Serwisu. 3. Po przesłaniu wiadomości e-mail zawierającej wypowiedź konkursową Uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian. 4. Poprzez zgłoszenie się do udziału w Konkursie w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisach. 5. Poprzez przystąpienie do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnienie przesłanej odpowiedzi podczas publikacji wyników Konkursu. 6. Poprzez przystąpienie do Konkursu, na wypadek przyznania Uczestnikowi Konkursu nagrody konkursowej, Uczestnik Konkursu wyraża nieodpłatną zgodę na utrwalenie, zwielokrotnianie swojego wizerunku przed, w trakcie oraz dokonaniu zmiany wizerunku, będącej realizacją prawa do nagrody, a także rozpowszechnianie tak utrwalonego i zwielokrotnionego wizerunku na stronach serwisów internetowych Organizatora. 7. Zgoda, o której mowa w punkcie 5 i 6 niniejszego paragrafu udzielona zostaje na okres 5 lat od rozstrzygnięcia Konkursu.

4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW. 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu i ich odpowiedzi z uzasadnieniem zostaną uznane za najciekawsze. Przy czym jury wyłoni trzech zwycięzców spośród Uczestników spełniających wymagania określone w § 2 i 3 Regulaminu. 2. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora. 3. Organizator opublikuje na stronach Serwisów wyniki Konkursu do dnia 30 stycznia 2010 roku.

5. NAGRODY. 1. Nagrodą w Konkursie dla każdego z 3 zwycięzców jest umożliwienie zwycięzcy wzięcia udziału w sesji, w czasie której dokonana zostanie zmiana wizerunku zwycięzcy Konkursu. Zmiana wizerunku będzie obejmować zmianę fryzury, makijażu oraz stylizację. Sesja będzie fotografowana i filmowana, a jej rezultaty zostaną opublikowane na stronach serwisów internetowych Organizatora. 2. Organizator zawiadomi Zwycięzców poprzez wysłanie emaila na adres podany w zgłoszeniu do konkursu. 3. W przypadku, gdy uczestnik Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego i adresu e mail w jego zgłoszeniu do konkursu w Serwisie najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, jego prawo do nagrody wygasa, nawet jeśli spełnił pozostałe wymagania opisane w niniejszym Regulaminie. 4. Jednemu uczestnikowi Konkursu, niezależnie od liczby kont pocztowych Serwisu, używanych w Konkursie, może zostać przyznana w ramach Konkursu tylko jedna nagroda, przewidziana niniejszym Regulaminem. 5. Nagroda zostanie zrealizowana w terminie uzgodnionym pomiędzy zwycięzcą Konkursu a Organizatorem. Koszty dojazdu do miejsca realizacji prawa do nagrody (Warszawa) pokrywa Uczestnik Konkursu. 6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na nagrodę rzeczową. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych w formularzu rejestracyjnym w Serwisie oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu dokonanych po wypełnieniu formularza, w tym adresu zamieszkania. 10. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy realizacji prawa do nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE . 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs: Bogini Obiektywu" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres składającego reklamację.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, oraz realizacji prawa do nagrody. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Uczestnika zgodnie z § 3 ustęp 1 Regulaminu. Nagrodzony uczestnik obowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia, wysłać drogą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość zawierającą dane w zakresie niezbędnym do zrealizowania nagrody przewidzianej niniejszym Regulaminem.

Więcej o: