Konkurs MOHITO

Wygraj zakupy o wartości 200 zł w MOHITO!

Wspólnie z marką Mohito przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym możecie wygrać jeden z 5 voucherów na zakupy w Mohito! Wartość każdego voucheru to 200 zł .

A co możecie znaleźć w sklepach MOHITO ? Myślą przewodnią jesiennej kolekcji MOHITO jest pochwała miękkości, dzianiny i ciepła. W kolekcji dużo jest swetrów o ciekawym kroju, tunik, szali. Hitem najnowszej kolekcji będą zapewne charakterystyczne motywy stylu retro. W kolekcji zachwycają też ciekawe wzory i desenie: krata łączona z dżinsem, motywami kwiatowymi, wełną daje tej jesieni bardzo modny look. Ciekawym akcentem jest mocno zarysowany trend a la Coco Chanel. To portret współczesnej fashionistki, która zestawia żakiecik z jeansami, a kokardki czy inne aplikacje z denimową kurtką.

Mohito - jesień 2010Mohito - jesień 2010 fot. materiały prasowe Mohito

Co należy zrobić, żeby wygrać zakupy w MOHITO?

Spośród ubrań i dodatków z najnowszej kolekcji Mohito ( w galerii tego artykułu ) stwórz zestaw w stylu Twojej ulubionej gwiazdy .

1. Załóż konto w naszym serwisie (jeśli jeszcze takiego nie masz), podając podczas rejestracji swój aktualny adres e-mail, zaloguj się i do swojego profilu za pomocą przycisku "Dodaj zdjęcie" dodaj swój kolaż.

2. UWAGA! Dodaną ilustrację należy opisać i dodać do niej tag "Konkurs Mohito" . To naprawdę bardzo ważne , bo pozwoli nam odnaleźć Twoją grafikę. W opisie powinna pojawić się krótkie uzasadnienie (dlaczego tak skomponowałaś zestaw i dlaczego właśnie taki zestaw najlepiej oddaje charakter Twojej ulubionej gwiazdy).

Dokładną instrukcję, jak dodać i "otagować" zdjęcie znajdziecie TU

Jak wyłonimy zwycięzców?

Wybór zwycięzców będzie miał dwa etapy. 31 sierpnia redakcyjne jury wybierze 10 najlepszych prac , które znajdą się w finale. Następnie 5 laureatek/-ów wyłonicie Wy, głosując drogą sondażu !

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 29 sierpnia.

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Mohito"

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU.

1. Organizatorem Konkursu pt. "Konkurs Mohito ", zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, NIP: 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, zwana dalej "Organizatorem".

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL : www.lula.pl, zwanym dalej Serwisem. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 3 sierpnia 2010 do 29 sierpnia 2010, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora oraz członkowie ich rodzin, w szczególności ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wykonania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 3 sierpnia 2010 do 29 sierpnia 2010 zarejestrować się w serwisie Lula.pl i do swojego profilu dodać pracę konkursową w formie grafiki opatrzonej w tag: "Konkurs Mohito":

a) odpowiedź na pytanie konkursowe; pytanie konkursowe jest zamieszczone na stronie konkursowej dostępnej w ramach Serwisu;

b) w momencie rejestracji swojego profilu należy podać mail użytkownika

2. Jeden uczestnik Konkursu może dodać do profilu tylko jedną pracę konkursową, o której mowa w ustępie 1 pkt a) powyżej, bez względu na ilość posiadanych profili. Jeżeli ten sam uczestnik doda do serwisu więcej prac konkursowych, za pracę zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza dodana grafika.

3. Po dodaniu do profilu grafiki konkursowej uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

4. Poprzez zgłoszenie się do udziału w konkursie w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie.

5. Poprzez przesłanie propozycji konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnienie odpowiedzi podczas publikacji wyników konkursu

4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w pierwszym etapie przez jury a w drugim drogą sondażu przez Użytkowników Serwisu tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu jako autorzy najciekawszych odpowiedzi. Przy czym jury przyzna zwycięzcom Konkursu pięć nagród (każdemu zwycięzcy po jednej) w postaci voucherów na zakupy w sieci Mohito o wartości podanej w treści artykułu na stronie konkursowej.

2. W skład jury wchodzą pracownicy i współpracownicy Organizatora.

3. Organizator opublikuje na stronie Serwisu pierwsze wyniki Konkursu do dnia 31 sierpnia 2010 roku, a wyniki drugiego etapu do dnia 10 września, a także zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody za pośrednictwem adresu mailowego wskazanego przy rejestracji z § 3 ustęp 1 Regulaminu. Nagrodzony uczestnik obowiązany jest odpowiedzieć na maila w ciągu 48 godzin od powiadomienia, by otrzymać informacje niezbędne do odebrania nagrody przewidzianej niniejszym Regulaminem.

5. NAGRODY.

1. Nagrodami w Konkursie są vouchery na zakupy w sieci Mohito o wartości 200 zł. Organizator opublikuje w Serwisie listę zwycięzców w postaci nicków zwycięzców Konkursu do dnia 10 września 2010.

2. Organizator zawiadomi Zwycięzców poprzez wysłanie e-maila na adres podany przy rejestracji.

3. Nagrody zostaną przekazane przez przedstawiciela sieci Mohito w okresie do dwóch miesięcy od ogłoszenia wyników.

4. W przypadku, gdy uczestnik Konkursu nie podał swojego adresu e-mail przy rejestracji najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, jego prawo do nagrody wygasa, nawet jeśli spełnił pozostałe wymagania opisane w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku prawo do nagrody nabywa następny w kolejności uczestnik Konkursu.

5. Jeden uczestnik Konkursu, niezależnie od liczby kont pocztowych Serwisu, używanych w Konkursie, może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym Regulaminem. Na jeden adres zostanie wysłana tylko jedna nagroda.

6. W przypadku braku odpowiedzi ze strony zwycięzcy w ciągu 48 godzin od powiadomienia jego prawo do nagrody wygasa. Nagrody nieodebrane w wyżej wymienionym terminie zostają do dyspozycji Organizatora.

7. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych w formularzu rejestracyjnym w Serwisie oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu dokonanych po wypełnieniu formularza, w tym adresu zamieszkania.

10. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs Mohito" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy lub ich prawni opiekunowie i przedstawiciele wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Więcej o: